Algemene voorwaarden FIRE Community

Algemene voorwaarden FIRE Community.

Algemeen
Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Ik kan en mag geen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld. De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen of financiële instrumenten aan te schaffen. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar ik ben niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie.


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

 1.2 De laatste versie van onze algemene voorwaarden, doet alle voorgaand opgestelde documenten vervallen.

 1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door opdrachtgever of (individuele) deelnemer(s) en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Lighthouse Consult BV ; dit kan onder meer door een (automatische) bevestigingsmail.


Artikel 2: Inschrijvingen

 2.1 Inschrijvingen gebeuren online via het desbetreffende inschrijfformulier.

2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


Artikel 3: Betaling

3.1 Na de online inschrijving wordt er een factuur opgemaakt. Deze wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

3.2 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Lighthouse Consult BV.

3.3 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Lighthouse Consult BV zich het recht de ingeschreven persoon niet toe te laten in de workshop of nascholing.

3.4 Wanneer facturen niet tijdig betaald werden, zal er zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een administratieve kost van €15,00 (vijftien euro) in rekening worden gebracht vanaf de eerste herinnering die verstuurd wordt.


Artikel 4: Annulering en wijziging

 4.1 Bij niet verschijnen van de deelnemer heeft men geen recht op enige terugbetaling of compensatie van deelnamekosten.

4.2 Lighthouse Consult BV heeft het recht te allen tijden organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in cursussen, workshops, trainingen of opleidingen.


Artikel 5: Intellectuele eigendom

Lighthouse Consult BV behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Lighthouse Consult BV verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Lighthouse Consult BV, op enigerwijze aan derden af te staan, in gebruik te geven of te verspreiden.


Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien Lighthouse Consult BV niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Lighthouse Consult BV  het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Lighthouse Consult BV heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Lighthouse Consult BV  streeft ernaar om de geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Lighthouse Consult BV hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Lighthouse Consult BV zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Lighthouse Consult BV niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde deelnamekosten.

6.4 De met Lighthouse Consult BV gesloten overeenkomst leidt voor Lighthouse Consult BV  tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Lighthouse Consult BV zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen of te schrappen. Aan de brochures, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

6.6 Voor zover Lighthouse Consult BV voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Lighthouse Consult BV  uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.


Artikel 7: Klachten – geschillen

 7.1 Eventuele klachten over de door Lighthouse Consult BV geleverde diensten of materialen dienen uiterlijk binnen 2 maanden na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Lighthouse Consult BV kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening of materialen.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever of (potentiële) deelnemer niet van haar betalingsverplichting.

7.3 Heb je een klacht en is er geen oplossing? Als consument kan je gebruik maken van het Online Dispute Resolution platform opgericht door de Europese Commissie. De link is : http://ec.europa.eu/odr Bij het indienen van een klacht mag u info@jonasvermeulen.com als emailadres van de onderneming opgeven.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Lighthouse Consult BV sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Lighthouse Consult BV  uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeenLighthouse Consult BV  aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Aan de inhoud van brochures of website-teksten kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst tussen Lighthouse Consult BV en opdrachtgever (deelnemer) is het Belgisch recht van toepassing.


Artikel 10: Garantietermijn

10.1 Wij zijn wettelijk verplicht om u als consument gedurende een periode van twee jaar na levering te beschermen tegen gebreken in de conformiteit van de geleverde goederen. Dit betekent dat als er een gebrek aanwezig is bij de levering van uw goederen, wij als verkoper hiervoor aansprakelijk zijn. Voor goederen met digitale elementen geldt deze garantietermijn eveneens. Als de koopovereenkomst voorziet in continue levering van digitale inhoud of digitale dienst gedurende een periode van meer dan twee jaar, dan blijft deze garantietermijn gelden voor de gehele leveringsperiode.

10.2 Gelieve bij defecten, bewijsmateriaal per mail aan te leveren zodat wij het nodige kunnen doen om het probleem op te lossen.


Artikel 11: Herroeping

11.1 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag volgend op de dag van sluiting van de Overeenkomst. Wanneer de Dienst de verzending van fysiek Materiaal met zich brengt, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag volgend op de dag van levering van het Materiaal.

11.22 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot de levering van digitaal Materiaal (waaronder streambare online cursussen, downloadbare toolkits en e-boeken, zonder daarbij andere producten of categorien uit te sluiten) indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest. De Klant verleent diens toestemming door middel van het aanschaffen van een digitaal product en diens algemene voorwaarden.